คุณกำลังมองหาอะไร?


สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร 

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ   

(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

ตัวชี้วัดที่ 1  การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.1  ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน 

O1  โครงสร้าง

O2  ข้อมูลผู้บริหารและบุคลากร

O3  อำนาจหน้าที่

O4  แผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมของจังหวัด

O5  ข้อมูลการติดต่อ

O6  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 การประชาสัมพันธ์

O7   ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8   Q&A คำถามที่พบบ่อย

O9   Social Network

   

ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.2  การบริหารงาน

การดำเนินงาน

O10  แผนดำเนินงานประจำปี

O11  รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

O12  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (ปีที่ผ่านมา)

การปฏิบัติงาน

O13  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

O14  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

O15   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O16  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

O17   E-Service

  

ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.3  การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O19  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

O20  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (ปีที่ผ่านมา)

การจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O21  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O22  ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O23  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

O24  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (ปีที่ผ่านมา)

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.4  การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานตามภารกิจ การทุจริตและประพฤติมิชอบ

O25  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามภารกิจและการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O26  ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการจัดการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานตามภารกิจการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แบบฟอร์มร้องเรียน ร้องทุกข์ ผ่านเว็บไซต์สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร

แบบฟอร์มร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร

O27  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O28  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

O29  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่ 2  การป้องกันการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรม

ตัวชี้วัดย่อยที่ 2.1  การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O30  นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

O31  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

O32  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี

O33  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แผนป้องกันการทุจริต

O34  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O35  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (รอบ 6 เดือน)

O36  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 2.2  การดำเนินการเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O37  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม

การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม

O38  แผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมคุณธรรม

O39  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมประจำปี (รอบ 6 เดือน)

O40  การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

o 36.pdf
ขนาดไฟล์ 731KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย