คุณกำลังมองหาอะไร?


 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (พ.ศ. 2561 - 2565)

            ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :

                การพัฒนาการท่องเที่ยว 3 ธรรม (ธรรมมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน

                ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :

                การส่งเสริมพัฒนาการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเกษตร และครัวอาหารปลอดภัย

                ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 :

                การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์ให้กับภาคธุรกิจในพื้นที่

                ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 :

                การพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดมุกดาหาร (พ.ศ. 2561 - 2565)

            ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :

               การยกระดับมาตรฐานการเกษตรและต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่า

               ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :

               การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนเพื่อเชื่อมโยงอาเซียนสู่สากล

               ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

               การพัฒนาการท่องเที่ยวตามวิถีชิวิตลุ่มน้ำโขง

               ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 :

               การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน

               ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 :

               การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

               ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 :

               การเสริมสร้างความมั่นคงชายแดน

 

ยุทธศาสตร์สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร (พ.ศ. 2561 - 2565)

            ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :

               การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม

               ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :

               การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม

               ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

               การสร้างและพัฒนาเครือข่ายภาคอุตสาหกรรม

               ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 :

               การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาคอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพ

 

Downlond แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

  Downlond แผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับทบทวนปี 2565)

 

Downlond แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับทบทวนปี 2565)