คุณกำลังมองหาอะไร?


 

พันธกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2

ประสานความร่วมมือในการบริหารจัดการกลุ่มฯ แบบบูรณาการในด้านการท่องเที่ยว การเกษตร และการค้า การลงทุน

เพื่อเพิ่มขนาดเศรษฐกิจและรายได้ของประชาชนในกลุ่มจังหวัดฯ

 

พันธกิจจังหวัดมุกดาหาร

1. พัฒนาระบบการค้า การลงทุน การเกษตร การท่องเที่ยว และความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน

เพื่อเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขัน

2. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพและสมารถรองรับการเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลกสู่สังคมฐานความรู้

3. ส่งเสริมขนบธรรมเนียบ ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม

4. สร้างความสมดุลของระบบเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

พันธกิจสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร

1. ส่งเสริมให้เกิดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีภายในโรงงาน

2. เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ และวิสาหกิจชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

3. สร้างและพัฒนาเครือข่ายภาคอุตสาหกรรมให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

4. กำกับ ดูแลให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมการปฏิบัตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด