คุณกำลังมองหาอะไร?


 

วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนที่ 2

"ครัวอาหารปลอดภัยศูนย์กลางการค้าใหม่เมืองแห่งความสุขทุกช่วงวัย"

 

วิสัยทัศน์จังหวัดมุกดาหาร

"เมืองการค้าการเกษตรการท่องเที่ยวชายโขงเชื่อมโยงอาเซียน"

 

วิสัยทัศน์สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร

"เมืองแห่งอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม"